دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

The second scientific research conference of Iranian food sciences and industries

پوستر دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران