اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

The first scientific research conference of Iranian food sciences and industries

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران