ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک، اسفند ماه ۱۳۸۷

ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

6th Annual Student Conference on Mechanical Engineering

ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مهندسان مکانیک ایرانانجمن مهندسان مكانيكدانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک