نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی

The First National Conference on Applied Research in the Humanities and Psychology

پوستر نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی

نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی