دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

پوستر دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ توسط انجمن ره آوران آموزش دانش گستر در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- بررسی نگرش افراد در بکارگیری و کاربرد تکنولوژیهای نوین آموزشی
- بررسی تاثیرات متقابل سواد اطلاعاتی و کیفیت آموزش
- بررسی مزیتهای کاربرد فناوری های نوین در آموزش
- بررسی وضعیت زیرساخت های لازم برای کاربرد فناوری های نوین در امر آموزش
- بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد و توسعه کارآفرینی
- بررسی و تعیین نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی و آموزشی در فرایند آموزش
- تعیین راهکارهای عملی و علمی برای هدایت فرایند آموزش به سمت الکترونیکی و مجازی
- بسط دانش و به اشتراک گذاری تجارب موفق در حوزه آموزش الکترونیکی


محورهای همایش:

- نقش آموزش الکترونیکی در توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی
- نقش آموزش مجازی بر رفتار شهروند سازمانی
- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری
- نقش یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی
- روش و الگوهای نوین آموزش در یادگیری با تاکید بر آموزش الکترونیکی
- اصول و شیوه های تدوین محتوا در یادگیری الکترونیکی
- طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی
- ارزشیابی و کنترل کیفیت در آموزش الکترونیکی
- چالشها و فرصت ها در آموزش الکترونیکی در ایران و جهان
- تجربه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی