هفتمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد، نهمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد، نهمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

The 7th International International Pain Congress, the 9th Annual Congress of the Local Anesthesia and Pain Society of Iran

پوستر هفتمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد، نهمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

هفتمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد، نهمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد، نهمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد، نهمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران