پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

The 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مدیریت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری