چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، شهریور ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن مدیریت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری