دومین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد

پوستر دومین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد

دومین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد مراجعه فرمایید.