نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد، دی ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد

پوستر نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد

نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد