نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد، دی ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد

The first national conference on new developments in mechanical and materials engineering

پوستر نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد

نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد