دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

The Secound National Conference on New Approaches to Spatical Planning in Iran

پوستر دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه صنعتي شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران