اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

The first national conference on new approaches to land management in Iran

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران