دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، اردیبهشت ماه 95

دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

پوستر دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

Artificial Intelligenceand & Advanced Intelligent Systems  
 هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند پیشرفته
Brain Models/Cognitive Modeling, and Cognitive Aspects of Intelligent Systems    
مدل‌های هوش و فهم/مدلسازی شناختی، و جنبه‌های شناختی سیستم‌های هوشمند
Control Design and Robotics   
 طراحی کنترل و روباتیک
Data Mining and Knowledge Discovery   
 داده کاوی و اکتشاف دانش
Decision Support Systems & Expert Systems  
 سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری و سیستم‌های خبره
Evaluation of Artificial Intelligence Tools   
 ارزیابی ابزازهای هوش مصنوعی
Fuzzy Modelling, Fuzzy Control, and Fuzzy Optimization  
 مدل سازی فازی، کنترل فازی، و بهینه سازی فازی
Genetic Algorithms and Genetic Programming  
 الگوریتم‌های ژنتیکی و برنامه نویسی ژنتیکی
Integration of Artificial Intelligence with other Technologies   
 یکپارچه سازی هوش مصنوعی با استفاده از تکنولوژی‌های دیگر
Intelligent Agents and Multi-Agent Systems   
 عامل‌های هوشمند و سیستم‌های چندعامله
Languages and Techniques for Programming of Artificial Intelligence  
 زبان‌ها و تکنیک‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی
Learning Algorithms & Machine Learning   
الگوریتم‌های یادگیری و یادگیری ماشین
Neural Networks Theory and Neural Networks Architectures 
   تئوری شبکه‌های عصبی و معماری‌های شبکه‌های عصبی
Neuro Fuzzy Systems and Neuro-Fuzzy-Genetic Algorithms 
   سیستم‌های فازی عصبی و الگوریتم‌های ژنتیکی-فازی-عصبی
Pattern Recognition 
   تشخیص الگو

نوآوری، تئوری، و حوزه‌های کاربردی

Adaptive Intelligent Systems
 سیستم‌های هوشمند وفق پذیر
Artificial Immune Systems
سیستم‌های مصون مصنوعی
Artificial Intelligence
 هوش مصنوعی
Artificial life/Being    
زندگی/وجود مصنوعی
Astronomy    
علم نجوم
Automated Problem Solving
حل مسأله خودکار
Bayesian and Probabilistic Methods
متدهای بیزین و احتمالاتی
Brain Models/Cognitive Modeling, and Cognitive Aspects of Intelligent Systems
مدل‌های هوش و فهم/مدلسازی شناختی، و جنبه‌های شناختی سیستم‌های هوشمند
Causal Models    
مدل‌های سببی
Chaotic Systems
سیستم‌های آشفته
Chemistry and Feeding
علوم شیمی و تغذیه
Classification, Clustering, and Clustering Ensemble    دسته بندی، خوشه بندی، و خوشه بندی دسته جمعی
Complex Systems
سیستم‌های مختلط
Computational Intelligence    
محاسبات هوشمند
Computer Science
علوم کامپیوتر
Concurrent and Parallel Processing
پردازش همزمان و موازی
Control Design and Robotics    
طراحی کنترل و روباتیک
Cooperative Artificial Intelligence Systems
سیستم‌های هوشمند مصنوعی شراکتی
Data Fusion, Information Fusion, and Intelligent Information Fusion
آمیختگی داده ها، آمیختگی اطلاعات، وآمیختگی هوشمند اطلاعات
Data Mining and Knowledge Discovery
داده کاوی و اکتشاف دانش
Data Processing
پردازش داده ها
Data Visualization    
تجسم سازی داده ها
Decision Support Systems
سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری
Decision Trees    
درخت‌های تصمیم گیری
Distributed Algorithms and Distributed Artificial Intelligence
الگوریتم‌های توزیع شده و هوش مصنوعی توزیع شده
Distributed Systems    
سیستم‌های توزیع شده
Economic, E-Commerce, Marketing, Business, and Finance
اقتصاد، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، دادوستد، و مالی
Education and E-Learning
تحصیلات و یادگیری الکترونیکی
Embedded Systems
سیستم‌های جاسازی شده
Envirnomental Engineering
مهندسی محیط
Evaluation of Artificial Intelligence Tools
ارزیابی ابزازهای هوش مصنوعی
Evidence and Possibility Theory
تئوری احتمال و شواهد
Evolutionary Strategies and Evolutionary Computation
استراتژی‌های تکاملی و محاسبات تکاملی
Expert Systems
سیستم‌های خبره
Face Recognition, Finger Print Recognition, Text Recognition
تشخیص چهره، تشخیص آثارانگشت، وتشخیص متون
Fuzzy Modelling, Fuzzy Control, and Fuzzy Optimization
مدل سازی فازی، کنترل فازی، و بهینه سازی فازی
Fuzzy Sets and Fuzzy Logics
مجموعه‌های فازی و منطق فازی
Game Theory    تئوری بازی
Genetic Algorithms and Genetic Programming
الگوریتم‌های ژنتیکی و برنامه نویسی ژنتیکی
Grid Computational Intelligent and Smart Grids
هوش شبکه چهارخانه محاسباتی و شبکه‌های چهارخانه باهوش
Hardware Implementations
پیاده سازی‌های سخت افزاری
Health, E-Medicine, and Biomedical Engineering    
تندرستی وبهداشت، پزشکی الکترونیکی، و مهندسی پزشکی
Heuristic Searching Methods
متدهای جستجوی ذهنی
Hybrid Algorithms and Hybrid Intelligent Systems
الگوریتم‌های مرکب و سیستم‌های هوشمند مرکب
Image Processing and Computer Vision
پردازش تصاویر و بینایی ماشین
Information Physics
علوم فیزیک
Information Processing and Information Retrieval
    پردازش اطلاعات و بازیابی اطلاعات
Information Theory and Information Technology
    تئوری اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات
Integration of Artificial Intelligence with other Technologies
    یکپارچه سازی هوش مصنوعی با استفاده از تکنولوژی‌های دیگر
Intelligent Agents and Multi-Agent Systems
    عامل‌های هوشمند و سیستم‌های چندعامله
Intelligent Control
    کنترل هوشمند
Intelligent Database Systems
    سیستم‌های بانک اطلاعاتی هوشمند
Intelligent Information Systems and Intelligent Information Security Systems    سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند و سیستم‌های امنیت اطلاعات هوشمند
Intelligent Measurement
    اندازه گیری هوشمند
Intelligent Network Technologies
    تکنولوژی‌های شبکه هوشمند
Intelligent Signal Processing and Speech Recognition
    پردازش سیگنال هوشمند و تشخیص گفتار
Intelligent Systems and Advanced Intelligent Systems
    سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های هوشمند پیشرفته
Intelligent Tutoring Systems
    سیستم‌های آموزشی هوشمند
Intelligent User Interface
    طراحی واسط کاربر هوشمند
Knowledge Acquisition, Knowledge Networks, and Knowledge Engineering
    اکتساب دانش، شبکه‌های دانش، و مهندسی دانش
Languages and Techniques for Programming of Artificial Intelligence
    زبان‌ها و تکنیک‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی
Learning Algorithms and Training
    الگوریتم‌های یادگیری و آموزشی
Learning and Adaptive Sensor Fusion
    یادگیری و آمیختگی حسگر وفق پذیر
Machine Learning and Symbolic Machine Learning
    یادگیری ماشین و یادگیری ماشین نمادی
Man-Machine Interfaces and Human-Machine Interaction Intelligent Behavior    واسط‌های انسان-ماشین و رفتارهوشمند تعامل ماشین-انسان
Manufacturing
    علوم صنایع
Mathematical Techniques and Mathematical Analysis
    تکنیک‌های ریاضی و آنالیزریاضی
Military    علوم نظامی وجنگی

Model-Based Reasoning
استدلال مبتنی برمدل
Modeling and Simulation
مدل سازی و شبیه سازی
Molecular Computing and Quantum Computing
محاسبات مولکولی و محاسبات کوانتومی
Multi-Criteria Decision Making
تصمیم گیری چند معیاره
Multi-Media
چندرسانه ای
Multi-Sensor Data Fusion using Neural and Fuzzy Techniques
آمیختگی داده‌های چند حسگره با استفاده از تکنیک‌های عصبی وفازی
Nano Systems and Micro Systems
سیستم‌های نانو و سیستم‌های ذره ای
atural Language Processing
پردازش زبان طبیعی
Neural Genetic Systems
سیستم‌های ژنتیکی عصبی
Neural Networks Theory and Neural Networks Architectures
تئوری شبکه‌های عصبی و معماری‌های شبکه‌های عصبی
Neuro-Computing
محاسبه عصبی
Neuro Fuzzy Systems and Neuro-Fuzzy-Genetic Algorithms
سیستم‌های فازی عصبی و الگوریتم‌های ژنتیکی-فازی-عصبی
Ontology-Based Intelligent Systems
سیستم‌های هوشمند مبتنی بر هستی شناسی
Optimization Problems
مسائل بهینه سازی
Pattern Recognition
تشخیص الگو
Power Industry
صنایع قدرت و توان
Power System Security, Reliability, and Adequacy
امنیت توان سیستم، قابلیت اطمینان، وشایستگی
Probabilistic Reasoning, Case-based Reasoning, and Temporal Reasoning
استدلال احتمالاتی، استدلال مبتنی برمورد، واستدلال موقتی
Process Control
کنترل پردازش
Reactive Distributed Artificial Intelligence
هوش مصنوعی توزیع شده واکنشی
Reinforcement Learning
یادگیری تقویتی
Rough Sets Theory: Foundations and Applications 
تئوری مجموعه‌های ناهنجار: اصول و کاربردها
Rule-Base Systems
سیستم‌های مبتنی بر قانون
Security
امنیت
Self-Organizing Maps
نگاشت‌های خودسازمان یافته
Social Impact of Artificial Intelligence
فشاراجتماعی هوش مصنوعی
Social Intelligence (Markets and Computational Societies)
 هوش اجتماعی (بازار و اجتماعات محاسباتی)
Social Networks and Trust
 شبکه‌های اجتماعی و اعتماد
Software Engineering    مهندسی نرم افزار
Software Tools for Artificial Intelligence
ابزارهای نرم افزاری برای هوش مصنوعی
Support Vector Machines
ماشین‌های بردار پشتیبان
Surveillance
دیدبانی و مراقبت
Swarm Intelligence and Ant Colony Optimization
هوش گروه زنبوران و بهینه سازی مجتمع مورچگان
Telecommunication
ارتباطات از راه دور
Transportation    راه و ترابری

Uncertainty
عدم قطعیت
Utility Theory
تئوری سودمندی
Various Applications
کاربرهای متنوع
Web-Mining and Semantic Web
وب کاوی و وب معناییمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع