اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

National Conference of Artificial Intelligence and Software Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار