ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری، آذر ماه 97

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

6th Annual Iranian Medical Ethics Congress

پوستر ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت در شهر جهرم برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش:

-1آموزش اخلاق پزشکی

-2بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

-3اخلاق در ارائه خدمات سلامت

-4اخلاق در پژوهش های پزشکی

-5اخلاق در سیاستگذاری سلامت

محورهای تفصیلی همایش:

-مبانی و نظریه های اخلاق پزشکی
-فلسفه پزشکی
-حقوق پزشکی
-فقه پزشکی
-اخلاق بیمارستانی و بالینی
-عدالت در سلامت
-حقوق بیماران
-آموزش اخلاق پزشکی
-برنامه درسی پنهان آموزش اخلاق
-اخلاق پرستاری
-صلاحیت حرفه ای و صلاحیت اخلاقی
-اخلاق در سیاستگذاری و مدیریت پرستاری
-اقتصاد سلامت و اخلاق پرستاری
-اخلاق مدنی و آداب مراقبت در پرستاری
-اخلاق مراقبت از سالمندان
-آموزش اصول اخلاق پرستاری
-اخلاق پرستاری و ارتباطات حرفه ای
-تصمیم گیری اخلاق و فرآیند پرستاری
-اخلاق مبتنی بر مراقبت
-اخلاق دندانپزشکی
-اخلاق داروسازی
-اخلاق پیراپزشکی
-اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی
-اخلاق و جامعه شناسی پزشکی
-اخلاق پزشکی در رسانه ها و فضای مجازی
-اخلاق در ارایه خدمات پاراکلینیکی
-عدالت در سلامت و بیمه سلامت
-اخلاق پزشکی و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی
-جنبه های اخلاقی آغاز و پایان حیات
-اخلاق پزشکی و علوم شناختی
-نظریه های رشد اخلاقی
-اخلاق و پیوند اعضا
-اخلاق در درمان های کمک باروری
-اخلاق در ارایه خدمات سلامت به گروه های آسیب پذیر
-اخلاق سازمانی در نظام سلامت
-اخلاق در تبلیغات پزشکی
-رابطه بیمار با گروه درمانی
-جنبه های اخلاقی ارتباط با همکاران در محیط های درمانی
-اعتماد جامعه به نظام و حرفه مندان سلامت
-اخلاق در پژوهش‌های پزشکی