سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ماه ۱۳۸۷

سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

39th Annual Iranian Mathematics Conference

سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن ریاضی ایرانانجمن رياضي ايراندانشگاه شهيد باهنر در شهر کرمان برگزار گردید.