سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

38th Annual Iranian Mathematics Conference

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۵ شهریور ۱۳۸۶ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران