همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

Annual Association of Iranian Children

پوستر همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانانجمن پزشكان كودكان ايرانبيمارستان مركز طبي كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.