دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

The 10th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2011)

دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط پژوهشگاه هوافضا،انجمن هوافضای ایرانانجمن هوا و فضاي ايران در شهر تهران برگزار گردید.