نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، بهمن ماه ۱۳۸۸

نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

The 9th Conference of Iranian Aerospace Society

نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،انجمن هوافضای ایرانانجمن هوا و فضاي ايراندانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات در شهر تهران برگزار گردید.