کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، دی ماه ۱۳۹۶

کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

Asian European Congress of Pharmacopoeia

کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شیراز،مركز تحقيقات سياست گذاري سلامت دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.