همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، مرداد ماه ۱۳۹۳

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

National Electronic Conference on New Achievements in Engineering and Basic Sciences

پوستر همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،مركز پژوهشي زمين كاو در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه