دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

National Conference on Architecture, Culture and Urban Management

پوستر دومین همایش ملی معماری، فرهنگ  و مدیریت شهری

دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،موسسه مديريت دانش شباك و نشريه پژوهش در هنر و علوم انساني در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری