دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دی ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

پوستر دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي صالحان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد