کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

International Conference on New Research Achievements in Economic Accounting Management

پوستر کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد