هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

Eighteenth Annual Congress of the Iranian Dermatology Association

هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن متخصصين پوست ايران در شهر تهران برگزار گردید.