شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران، دی ماه ۱۳۹۵

شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی پوست و آمیزشی ایرانانجمن متخصصين پوست ايران در شهر تهران برگزار گردید.