بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

The 29th annual congress of the Iranian Cancer Institute

پوستر بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهرانمجتمع بيمارستاني امام خميني انستيتو كانسر ايران در شهر تهران برگزار گردید.