بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران، اسفند ماه 97

بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

The 29th annual congress of the Iranian Cancer Institute

پوستر بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی انستیتو کانسر ایران در شهر تهران برگزار گردید.