دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

The second annual conference on humanities and social studies

پوستر دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی