کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، دی ماه ۱۳۹۶

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Annual Conference on Research in humanities and Social Studies

پوستر کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشكده مديريت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی