دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

12th colorectal congress

پوستر دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایراندانشگاه علوم پزشكي شيرازانجمن علمي كولوپروكتولوژي و بي اختياري ايران و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در شهر شیراز برگزار گردید.