یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال، فروردین ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

11th Annual Colorectal Congress

پوستر یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات كولوركتال دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.