نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

The first national conference on new achievements in chemistry and chemical engineering

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی