دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست

The second conference on architecture, civil engineering, agriculture, mining and environment

پوستر دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست

دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی، معدن و محیط زیست