اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست

The first conference of architecture, civil engineering, agriculture, mining and environment

پوستر اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست

اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست