اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

پوستر اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران مراجعه فرمایید.