اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ، تیر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

The1 Annual Iranian Agriculture Research Conference

پوستر اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري حكيم عرفي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران