همایش بین المللی ژئولیت ایران

همایش بین المللی ژئولیت ایران

Iran International Zeolite Conference

همایش بین المللی ژئولیت ایران در تاریخ ۱۰ اردبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۲ اردبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی ژئولیت ایران