همایش بین المللی ژئولیت ایران

همایش بین المللی ژئولیت ایران

Iran International Zeolite Conference

همایش بین المللی ژئولیت ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی ژئولیت ایران