همایش بین المللی ژئولیت ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش بین المللی ژئولیت ایران

Iran International Zeolite Conference

همایش بین المللی ژئولیت ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی ژئولیت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی ژئولیت ایران