نخستین همایش زنان و زندگی شهری، آبان ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش زنان و زندگی شهری

نخستین همایش زنان و زندگی شهری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط ،ستاد توانمندسازي زنان شهرداري تهران،همكاري معاونت برنامه ريزي و تو در شهر تهران برگزار گردید.