اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی

International congress on Water, Soil and Environmental sciences

پوستر اولین کنگره بین  المللی آب،خاک و علوم محیطی

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،همايش پردازان البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی