اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار ، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

1st National Conference of Water Resources Quality and Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه اراك و شركت سهامي آب منطقه اي مركزي در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار