اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، آبان ماه ۸

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

First National Conference on Adaptation Strategies for Dehydration in Arid and Semi-Arid Areas

پوستر اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک مراجعه فرمایید.


اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک