کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه، آذر ماه ۱۳۸۶

کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

Water Resources of Kermanshah Conference

کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۶ توسط ،شركت آب منطقه اي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه