اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری، اسفند ماه ۱۳۸۸

اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری

The First National Congress on Water, Management, and Innovation

اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه پيام نور مهريز در شهر یزد برگزار گردید.