سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی، بهمن ماه ۱۳۹۸

سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

woman health and margina lization

پوستر سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز در شهر کرج برگزار گردید.