سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی، بهمن ماه 98

سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

woman health and margina lization

پوستر سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار گردید.


محورهای همایش

  • حاشیه نشینی، چالش ها و راهکارها
  • عدالت در سلامت
  • خانه و سلامت
  • زنان سرپرست خانوار
  • رفتارهای پرخطر
  • سلامت روان