کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی، آبان ماه ۱۳۸۷

کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی

International Congress on Implementation of WFME Standards in Curricula on undergraduate Medical Education

کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۷ توسط ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در شهر جزیره کیش برگزار گردید.