اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان

The first regional conference of welding engineering and technical inspection of Khuzestan

پوستر اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان