اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن

First National Welding Conference

پوستر اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن

اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشكده فني و حرفه اي بروجن در شهر بروجن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جوشکاری دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن