اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها، مهر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها

پوستر اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها